Ga naar:

Uitvoerende organisaties

 Het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg (Omz) richt zich op de verwerving en overdracht van wetenschappelijke kennis over de omvang en het profiel van (groepen) sociaal kwetsbare mensen, processen van sociale uitsluiting, dakloosheid en huiselijk geweld, en de ontwikkeling en toetsing van effectieve, efficiënte en passende interventies. Hiermee levert Omz een bijdrage aan de theoretische en praktische onderbouwing van de maatschappelijke zorg en het beleid voor sociaal kwetsbare groepen. Omz opereert landelijk. Het centrum maakt deel uit van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen (Radboudumc).

 

Het IVO Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving is een landelijk opererend bureau met als doel de verwerving en overdracht van wetenschappelijke kennis over leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen.    

Betrokken partijen

VNG, beleidsveld maatschappelijke opvang, behartigt belangen van de Nederlandse gemeenten. Voorziet in eigen website biedt (gemeenten) handvatten om gemeentelijke prestaties te vergelijken.

 

Ministerie van VWS, Informatie van het ministerie over het beleid rond gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en sport.

Clientenorganisaties en belangenbehartigers

De Achterban behartigt de belangen van dak- en thuislozen en gebruikers in Den Haag.

 

Landelijke Vereniging voor Thuislozen (LVT), de Landelijke Vereniging Thuislozen is een vereniging voor Dak- en thuislozen. De LVT behartigt in de breedste zin van het woord zowel individueel als collectief de belangen van dak- en thuislozen in Nederland. De LVT verzet zich tegen stigmatisering van dak- en thuislozen als psychiatrische probleemgevallen en wil bevorderen dat zij meepraten en meebeslissen over alles wat hen aangaat.

Gerelateerde onderzoekbureaus

Movisie werkt voor en met overheden, burgerinitiatieven, vrijwilligers- en professionele organisaties met als doel de participatie en de zelfredzaamheid van burgers te bevorderen. MOVISIE verzamelt, valideert, verrijkt en verspreidt kennis over welzijn, zorg en sociale veiligheid. Én adviseert over de toepassing van die kennis.

 

Trimbos-instituut, het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg. De website van het Ti voorziet in een pagina met een bundeling van alle Kenniscentra op het gebied van Ggz.

 

Kenniscentrum Sociale Inovatie Het kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) is het onderzoekscentrum van de Faculteit Maatschappij & Recht binnen Hogeschool Utrecht. Lia van Doorn heeft hier een lectoraat.

 

Overig

College bescherming persoonsgegevens, het CPB ziet erop teo dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat privacy in de toekomst gewaarborgd blijft.

 

Feantsa is de Europese koepel-organisatie voor nationale organisaties die zich inzetten voor dak- en thuislozen. Beschikt over een database met onderzoek naar dak- en thuisloosheid in de EU.

 

Federatie opvang. De Federatie Opvang is de brancheorganisatie voor de instellingen voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

 

Geef opvang de ruimte Het project Geef opvang de ruimte (GODR), een samenwerkingsverband tussen Aedes en de Federatie Opvang, heeft in de periode 2004 - 2006 een landelijke en lokale bijdrage geleverd aan een versterking van de (natuurlijke) relatie tussen corporaties en opvang.

 

GGD Kennisnet is de portal met informatie voor professionals in de publieke gezondheidszorg. Het biedt een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen mensen werkzaam in de publieke gezondheidszorg.

 

GGZ Nederland, De vereniging GGZ Nederland is de brancheorganisatie van de instellingen voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. Inclusief handige begrippenlijst.