Ga naar:

Een uniek onderzoek

Niet eerder is in Nederland op deze schaal binnen de maatschappelijke opvang onderzoek gedaan vanuit het perspectief van dakloze personen zelf.

 

De praktijk en het beleid krijgen actuele informatie over bestaande en nieuw instromende groepen daklozen.Er zal een gereedschapskist voor de aanpak en terugdringing van dakloosheid worden ontwikkeld. Deze cohortstudie draagt hiervoor onmisbare bouwstenen aan, en voorziet in een beschrijving van de populatie daklozen en hierin voorkomende subgroepen met hun risicoprofiel.Deze studie geeft daarnaast inzicht in de voorspellers van subjectief ervaren levenskwaliteit en die van een meer stabiele vorm van huisvesting van daklozen.

 

De informatie wordt benut om in samenwerking met dakloze mensen en uitvoerend werkers de focus en uitvoering van de persoonsgerichte aanpak verder bij of uit te werken (practice based).Daarnaast is de informatie relevant voor de uitvoering van de tweede fase van het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang (beleidsrelevant). Hierin ligt immers onder andere de nadruk op het verbeteren en het bieden van continue, praktische en duurzame zorg, adequate sociaal-economische dienstverlening en versterking van mogelijkheden om te participeren in de samenleving.

Op de hoogte blijven?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief.