Ga naar:

Gedragscode onderzoek

Onderzoekers van zowel het UMC St Radboud als het IVO, zijn gebonden aan de Gedragscode Gezondheidsonderzoek “Goed Gedrag”.

 

Op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens kunt u lezen wat deze gedragscode inhoudt. 

 

Specifiek voor dit onderzoek houden wij de volgende procedure aan:
 
De eerste benadering
Wij (de onderzoekers) benaderen cliënten –na het verkrijgen van de contactgegevens–voor medewerking aan het onderzoek en geven hen een informatiebrief en verdere toelichting op het onderzoek. In de informatiebrief staat beschreven:
  1. waar het onderzoek over gaat,
  2. dat de antwoorden anoniem en vertrouwelijk worden behandeld,
  3. dat meedoen niet verplicht is,
  4. dat we vragen willen stellen aan de meest betrokken hulpverlener,
  5. dat zijn/haar antwoorden niet worden doorgegeven aan de hulpverlener.

 

Als blijkt dat alles goed begrepen is door de potentiële deelnemer en hij/zij aangeeft mee te willen doen met het onderzoek, wordt een afspraak gemaakt voor het eerste interview. Voorafgaand aan het eerste interview vragen we de potentiële deelnemer het schriftelijke toestemmingsformulier te tekenen. In het toestemmingsformulier staat beschreven dat de persoon:

·         wil deelnemen aan het onderzoek,
·         toestemming geeft om opnieuw benaderd te worden voor een vervolginterview (drie in totaal),
·         toestemming geeft contact op te nemen met opgegeven contactpersonen en/of instelling indien de persoon zelf niet direct bereikbaar is,
·         toestemming geeft om informatie uit te vragen bij de meest betrokken hulpverlener.
De deelnemer kan ook aangeven er nog langer over na te willen denken. Als de persoon dan alsnog besluit af te zien van deelname, dan zal hij/zijn niet in de studie geincludeerd worden en zal het interview niet plaatsvinden. Elke deelnemer heeft dus het toestemmingsformulier ondertekend.
 
Hulpverlenersvragenlijst
Daarnaast wordt op twee momenten informatie over de deelnemers uitgevraagd bij de meest betrokken hulpverlener. Dit doen we door middel van een korte vragenlijst (15 tot 20 minuten). Dit zal een medewerker zijn van een instelling voor Maatschappelijke opvang of een andere hulpverleningsinstelling. Hiervoor is vooraf toestemming gevraagd aan de deelnemers in het bovengenoemde toestemmingsformulier.
           
Ook de meest betrokken hulpverlener kan aangeven dat hij/zij de lijst niet wil invullen. In de vragenlijst komen -in beknopte vorm- dezelfde soort vragen voor als in de deelnemersvragenlijst, op het gebied van doelen en (woon)wensen en de kwaliteit van leven van de cliënt. Deze vragen naar het perspectief van de hulpverleners én die van de deelnemers helpen ons om inzicht te krijgen in de mate en de manier waarop een trajectplan werkt voor de deelnemers.
 
De mensen die deelnemen aan het onderzoek doen dit geheel op vrijwillige basis en ze kunnen zich dan ook op elk moment uit het onderzoek terugtrekken mochten ze niet meer deel willen nemen.